» Tìm kiếm:

Nguyen Minh Tuan

Tang phi giao thong de han che nguoi di lai Tăng phí giao thông để hạn chế người đi lại

Tôi nhận thấy người Việt Nam chúng ta đi ra ngoài đường vì những việc chẳng có mục đích. Nếu giá tham gia giao thông cá nhân hoặc công cộng..