» Tìm kiếm:

Nguyễn Phương Nhung

Tieu chi nao de chon thu khoa Tiêu chí nào để chọn thủ khoa?

Nguyễn Phương Nhung thi đỗ vào Phân viện Báo chí và tuyên truyền với số điểm (cả điểm thưởng) là 25, cao nhất trong số các thí sinh thi vào..