Hau vu an con trau Hậu vụ án “con trâu”!

Thua trong tranh chấp một con trâu và con nghé, người bị mất của"ức" nên tự tử. Qua 2 lần xử tòa tuyên trả trâu và nghé cho người đã tự tử...