» Tìm kiếm:

Lola Cashman

U2 lay lai duoc tai san U2 lấy lại được tài sản

Toà án Dublin đã xử cho U2 thắng trong vụ kiện đòi lại tất cả những món đồ mà người phụ trách trang phục cũ của họ, Lola Cashman, lấy đi từ..