» Tìm kiếm:

Lấy Chiến Tranh Nuôi Chiến Tranh

Cong an cua ta la cong an nhan dan vi dan ma phuc vu dua vao dan ma lam viec “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”

Năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam diễn ra vô cùng gay go, quyết liệt. Bị thất bại âm mưu “đánh nhanh,..