» Tìm kiếm:

Lũng Noong

Bac Kan Khu tai dinh cu Lung Noong co nguy co pha san Bắc Kạn: Khu tái định cư Lũng Noong có nguy cơ “phá sản”

Những tưởng đồng bào Mông sẽ đoạn tuyệt với cảnh du canh du cư, nhưng chỉ sau 3 năm, 9 hộ đã bỏ khu tái định cư ra đi, 6 hộ khác bán hết..