Cam on ban bien tap cung cap tai lieu quy ve SBC Cảm ơn ban biên tập cung cấp tài liệu quý về SBC

Tôi rất xúc động khi đọc được hai bài viết về đội SBC, cùng với những chi tiết về vụ bắt cóc con của nghệ sĩ bậc nhất Kim Cương, về cái..