» Tìm kiếm:

Judo Myanmar

Nhat Ban vien tro Lien doan Judo Myanmar Nhật Bản viện trợ Liên đoàn Judo Myanmar

Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại cho Liên đoàn Judo của quốc gia Đông Nam Á này dưới hình thức hiện vật: thảm, trang thiết bị..