» Tìm kiếm:

Johan Nyvene

Con cua cho cam co chung khoan Còn "cửa" cho cầm cố chứng khoán

Nhiều ngân hàng đang giảm mức dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán xuống 3% trên tổng dư nợ, một số ngân hàng còn "quota 3%" vẫn tiếp tục cho..

Cam co chung khoan van con cua Cầm cố chứng khoán vẫn “còn cửa”

Nhiều ngân hàng đang giảm mức dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán xuống 3% trên tổng dư nợ, thì một số ngân hàng còn "quota 3%" vẫn tiếp tục..