IP cua cac mail server VN 4 lan nam trong danh sach den ve thu rac IP của các mail server VN 4 lần nằm trong danh sách đen về thư “rác”

Theo thống kê của Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC) - nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất VN, trong thời gian qua các địa chỉ IP..