» Tìm kiếm:

Hoàng Thị Mầu

UBND thanh pho Hue xoa di tich Thanh Loi UBND thành phố Huế "xoá" di tích Thành Lồi?

Những ngày gần đây, ông Lê Minh Lợi - Giám đốc Xí nghiệp Thành Lợi, đơn vị lấn chiếm, xây dựng trái phép trên di tích Thành Lồi mà báo chí..