» Tìm kiếm:

Hoàng Minh Dũng

Trinh tu dau tu du an co von ngan sach chua hop ly Trình tự đầu tư dự án có vốn ngân sách chưa hợp lý

Theo ông Hoàng Minh Dũng, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi 1, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành theo Nghị định 52/CP..