» Tìm kiếm:

Herminia Ibarra

Tan dung viec co van Tận dụng việc cố vấn?

Nếu bạn là người được cố vấn, bằng cách nào để bạn có thể tận dụng kinh nghiệm cố vấn của mình? Trong một bài báo về chủ đề này, Herminia..