» Tìm kiếm:

HĐQT Handico Nguyễn Văn Kiên

Dinh chi cong tac Chu tich HDQT danh bac Đình chỉ công tác Chủ tịch HĐQT đánh bạc

Thành ủy và UBND Hà Nội vừa ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và công tác 3 tháng đối với Chủ tịch HĐQT Handico Nguyễn Văn Kiên và Phó..

Dinh chi cong tac Chu tich HDQT Handico Đình chỉ công tác Chủ tịch HĐQT Handico

Thành ủy và UBND Hà Nội vừa ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng,và công tác 3 tháng đối với Chủ tịch HĐQT Handico Nguyễn Văn Kiên và Phó..

Dinh chi cong tac Chu tich HDQT danh bac Đình chỉ công tác Chủ tịch HĐQT đánh bạc

Thành ủy và UBND Hà Nội vừa ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng,và công tác 3 tháng đối với Chủ tịch HĐQT Handico Nguyễn Văn Kiên và Phó..