» Tìm kiếm:

Hòn Chuông

Tram nam van roi mot mo bong bong Trăm năm, vẫn rối một mớ bòng bong

Sau hơn 100 năm, kể từ ngày các nhà khảo cổ, nghiên cứu văn hóa người Pháp tiến hành trùng tu ngôi đền A1 Mỹ Sơn, đến nay ngành bảo tồn bảo..

Trung tu cac di tich Cham Tram nam van roi mot mo bong bong Trùng tu các di tích Chăm: Trăm năm, vẫn rối một mớ bòng bong

Sau hơn 100 năm, kể từ ngày các nhà khảo cổ, nghiên cứu văn hóa người Pháp tiến hành trùng tu ngôi đền A1 Mỹ Sơn, đến nay ngành bảo tồn bảo..