JVC phat trien dia Blu ray DVD dau tien JVC phát triển đĩa "Blu-ray-DVD" đầu tiên

Hãng JVC vừa phát triển thành công nguyên mẫu đĩa DVD 3 lớp, có khả năng lưu trữ nội dung DVD và định dạng "Blu-ray" (đĩa xanh) dung lượng..