» Tìm kiếm:

Graham Suttclif

Nghe thuat cong dong khong phai la nghe thuat duong pho Nghệ thuật cộng đồng không phải là nghệ thuật đường phố!

"Nghệ thuật đường phố là những trình diễn ngoài trời song chủ yếu mang tính cá nhân, còn những chương trình ngoài trời có tầm cỡ và quy mô..