» Tìm kiếm:

Game Thời Loạn

VietGames 2006 Thoi loan khong loan VietGames 2006: Thời loạn không "loạn"

Cuối cùng sau thời gian dài chờ đợi, Hội đồng bình chọn VietGames 2006 đã đưa kết luận về số phận của game Thời loạn. Đây là game đoạt..