GS Malcolm Gillis tan chu tich Hoi dong quan tri cua VEF GS Malcolm Gillis - tân chủ tịch Hội đồng quản trị của VEF

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) có chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) mới. Đó là GS Mailcolm Gillis - GS Kinh tế thuộc Trường ĐH Rice (Hoa Kỳ)..