» Tìm kiếm:

Frank Eugene Corder

Ba vu muu sat nham vao Tong thong My Bill Clinton Ba vụ mưu sát nhằm vào Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Ngày 17/5/1995, vụ mưu sát thứ 3 nhằm vào Tổng thống Bill Clinton xảy ra khi Leland William Modjeski đột nhập vào Nhà Trắng tại khu nhà..