» Tìm kiếm:

Faye Wattleton

Faye Wattleton Nguyen Chu tich To chuc Planned Parenthood Nha sang lap GD dieu hanh Trung tam vi Quyen Binh dang Gioi tinh Faye Wattleton - Nguyên Chủ tịch Tổ chức Planned Parenthood Nhà sáng lập, GĐ điều hành Trung tâm vì Quyền Bình đẳng Giới tính

Faye Wattleton là Chủ tịch Liên đoàn Planned Parenthood Hoa Kỳ từ năm 1978 đến 1992. Trong suốt thời gian đó, bà đã giữ vai trò đấu tranh..