ECIT VN 2005 chu trong quang ba va tieu thu san pham ECIT VN 2005 chú trọng quảng bá và tiêu thụ sản phẩm

Sáng nay, triển lãm quốc tế Điện tử Viễn thông và Công nghệ thông tin ECIT (Electronics - Communication - Information Technology) đã khai..