Thong tin ve doanh nghiep IPO Chua dap ung yeu cau Thông tin về doanh nghiệp IPO: Chưa đáp ứng yêu cầu

Vấn đề đau đầu nhất đối với giới đầu tư hiện nay, kể cả tổ chức chuyên nghiệp, đó là “đoán giᔠcổ phiếu DN sắp IPO. Các đợt IPO vừa qua..