Thao dung tuyet vong Thảo đừng tuyệt vọng

Trong trường hợp của Thảo, có nhiều dữ kiện thuận lợi cho Thảo trong việc xin hủy bỏ phép cưới cũ một cách hợp lệ bởi tòa án giáo hội. Tôi..