» Tìm kiếm:

Cty Shell Việt Nam

Shell Viet Nam tham gia Ngay An toan 2007 toan cau Shell Việt Nam tham gia Ngày An toàn 2007 toàn cầu

Đó là hành động nhằm khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện nguyên tắc vàng HSE (Sức khỏe, An toàn và Môi trường) của Cty Shell..