» Tìm kiếm:

Clay Anderson

Discovery roi Tram Vu tru Quoc te Discovery rời Trạm Vũ trụ Quốc tế

Hôm qua 5.11, phi thuyền con thoi Discovery đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (International Space Station – ISS) sau 11 ngày làm việc tại Trạm...