Thuc hien Nghi dinh 108 CP TP HCM Van con cho huong dan Thực hiện Nghị định 108/CP TP.HCM: Vẫn còn chờ hướng dẫn

Theo Nghị định 108/2005/NĐ-CP, một số quy định về điều kiện nhà ở, thời gian cư trú và đối tượng được đăng ký hộ khẩu thường trú tại các..