GM va Toyota hop tac san xuat xe hybrid GM và Toyota hợp tác sản xuất xe hybrid?

2009 Pontiac Vibe ra đời tại NUMMI, một liên doanh sản xuất hệ truyền động của GM -Toyota trong đó có hệ truyền động dành cho Matrix...