Phat hien cac sang kien bao ve moi truong Phát hiện các sáng kiến bảo vệ môi trường

(TP - Hà Nội) - Bộ Tài nguyên - Môi trường (MoNRE) vừa ký kết với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chương trình mang tên “Các Sáng kiến bảo..