» Tìm kiếm:

Bui Duc Huy

Yeu ve gia dinh thi chua the coi la thanh dat "Yếu" về gia đình thì chưa thể coi là thành đạt

Tôi rất khâm phục những phụ nữ thành đạt. Tuy nhiên, nếu một phụ nữ có vị trí cao trong công việc nhưng chưa quan tâm đúng mức tới gia đình..