Luat thuong mai va nhung van ban huong dan thi hanh Luật thương mại và những văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thương mại và những văn bản hướng dẫn thi hành (luật gia Lê Văn Chấn sưu tầm và hệ thống hóa, NXB TP.HCM và V.Book Group phát hành)