» Tìm kiếm:

Bjorn Sunesson

The City of Metronome The City of Metronome

Những ý niệm của The City of Metronome bắt nguồn từ Per Bergman và Bjorn Sunesson, hai trong số 9 người của nhóm phát triển của Team..