» Tìm kiếm:

BSc Honours Degree

Hoc ACCA lay them bang dai hoc Oxford Brookes Học ACCA, lấy thêm bằng đại học Oxford Brookes

Theo chương trình liên kết đào tạo giữa ACCA và trường đại học Oxford Brookes, các học viên ACCA sẽ có cơ hội được nhận bằng Cử nhân danh..