» Tìm kiếm:

Bạn Đặng Lê Nguyên Vũ

Nghich ly ngan nam Nghịch lý ngàn năm

Bạn Đặng Lê Nguyên Vũ vừa gửi đến tham gia diễn đàn một bài viết dài, rất súc tích Một nước Việt vĩ đại, tại sao không? Xin giới thiệu phần..