» Tìm kiếm:

Bùi Bắc Giang

Canh cao giam doc va pho giam doc Chi nhanh Ngan hang Dau tu va Phat trien Tay Ninh Cảnh cáo giám đốc và phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ký 3 quyết định cảnh cáo về đảng đối với hai ông Bùi Bắc Giang, Giám đốc và Trương Hồng..