» Tìm kiếm:

Automatic Identified System

Viet Nam co thua kem ve cong nghe Việt Nam có thua kém về công nghệ?

Hải đăng số AIS thực chất là hệ thống tự động nhận dạng (Automatic Identified System) được IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) chính thức đưa..