Vo tinh kiem hoi 2 Vô tình kiếm (hồi 2)!

Nay nói đến đoạn Vô Tình khách qui án. Bên ngoài phủ, bá tánh đứng ngồi la liệt chờ nghe án tuyên. Vụ Vô Tình khách sử dụng cây Ỷ Có kiếm..