» Tìm kiếm:

Đoàn Thành Lâm

12 uy vien rut khoi danh sach de cu BCH LD khoa V 12 ủy viên rút khỏi danh sách đề cử BCH LĐ khóa V

Sau 2 ngày họp bàn về các nội dung liên quan đến Đại hội LĐ khóa V, Hội nghị BCH LĐBĐVN đã kết thúc vào hôm qua. Có tất cả 12 ủy viên BCH..