» Tìm kiếm:

Đinh Nguyễn Thái Kiệt

Chua can doi mu bao hiem do toc do chay xe thap Chưa cần đội mũ bảo hiểm do tốc độ chạy xe thấp

Nên giáo dục ý thức của người dân, nâng cấp hạ tầng giao thông trong thành phố trước đã, đến lúc đó tự khắc người dân sẽ đội mũ bảo hiểm..