» Tìm kiếm:

Đinh Huy Hoàng

Giai tan mot co so hoat dong ta dao truyen ba me tin di doan Giải tán một cơ sở hoạt động tà đạo, truyền bá mê tín dị đoan

Ngày 15-9, tại ấp Đăng Nẵm, xã Đăng Hưng Phước, UBND huyện Chợ Gạo tổ chức họp dân các xã trong vùng để công khai hành vi lợi dụng tín..