» Tìm kiếm:

Đinh Công Vinh

Xac dinh gia tri quyen su dung dat de tinh vao gia tri tai san Phai hoan thanh truoc 31.12.2007 Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản Phải hoàn thành trước 31.12.2007

UBND TPHCM vừa có Quyết định 186/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xác định giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) để tính vào giá trị tài..