64 SV nam thu hai chua thi mon nam thu nhat 64 SV năm thứ hai chưa thi môn… năm thứ nhất

64 SV lớp Địa năm thứ 2 đến nay vẫn chưa thi học phần Trắc địa (của năm thứ nhất). Ông Nguyễn Tưởng - Trưởng khoa Địa lý trường ĐHSP Huế -..