» Tìm kiếm:

Ông Trương Hoài Trang

2010 Games online VN moi chi chiem 25 thi phan trong nuoc 2010: Games online VN mới chỉ chiếm 25% thị phần trong nuớc

Doanh thu game online của Việt Nam trên thị trường nội địa sẽ đạt 83 triệu USD vào năm 2010, tuy nhiên các Game của Việt Nam sản xuất sẽ..