Can Tho Nhieu cong trinh rua Cần Thơ: Nhiều công trình... rùa

Các công trình bờ kè cồn Cái Khế, xóm chài và rạch Khai Luông đã làm từ nhiều năm nhưng đến nay chưa công trình nào hoàn thành dù kinh phí..