» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Thanh Hải

Sap thanh tra DN cung cap dien thoai Internet Sắp thanh tra DN cung cấp điện thoại Internet

Cuối tháng 7, Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ tiến hành thanh tra các doanh nghiệp cung cấp điện thoại Internet là VDC, OCI và QTNET. Ông..