» Tìm kiếm:

Ông Lương Phượng Các

Kho khan trong phuc hoi cum di tich Dien Bien Phu Khó khăn trong phục hồi cụm di tích Điện Biên Phủ

Ông Lương Phượng Các, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Điện Biên, cho biết, việc tôn tạo các di tích chiến trường xưa được yêu cầu phải..