Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, càng cần một tầm cao trí tuệ mới

Thứ ba, 27 Tháng hai 2007, 00:21 GMT+7
 • Su nghiep doi moi cang di vao chieu sau cang can mot tam cao tri tue moi
  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các đại biểu (ảnh: TTXVN)

  * Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Khoa Điềm

  Sáng 26.2, tại Đồng Nai, Hội nghị tổng kết công tác Tư tưởng - Văn hóa toàn quốc 2006 và triển khai nhiệm vụ 2007 đã chính thức khai mạc.

  Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Tô Huy Rứa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin Lê Doãn Hợp và lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương thuộc khối tư tưởng - văn hóa. Hội nghị vinh dự được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

  Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Phùng Hữu Phú đọc báo cáo tổng kết công tác tư tưởng - văn hóa năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007. Báo cáo nêu bật những kết quả đạt được của công tác tư tưởng - văn hóa trong năm 2006: Quán triệt nghị quyết của Đảng theo phương châm thiết thực hiệu quả; công tác tư tưởng - văn hóa đã gắn với sự phát triển kinh tế xã hội; phát huy sức mạnh toàn Đảng toàn dân; cổ vũ khích lệ tính tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phê phán những tư tưởng tiêu cực, cản trở công tác đổi mới đất nước; công tác tư tưởng văn hóa từng bước được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; từng bước phát triển về tổ chức, số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa ngày càng được nâng cao.

  Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế của công tác tư tưởng - văn hóa trong năm qua: công tác tư tưởng - văn hóa còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt; đã có cố gắng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhưng còn chậm và chưa sâu, thiếu tính nhạy bén; chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là đối với thanh niên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác lý luận chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu của thực tiễn... Báo cáo nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng - văn hóa trong năm 2007: Tuyên truyển về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các nghị quyết của Hội nghị Trung ương IV, các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước trong năm nay; hoàn thành tốt việc chuẩn bị các văn kiện Hội nghị Trung ương V về tư tưởng, lý luận và báo chí; tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị XIV của Bộ Chính trị; đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa....

  Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, "không chỉ trong việc đánh giá đúng những thành tựu, ưu điểm, mà còn cả trong việc nêu rõ và tự phê bình nghiêm túc về những thiếu sót, khuyết điểm và hạn chế của ngành".

  Tổng bí thư nói: "Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và là năm bầu cử Quốc hội khóa XII, cũng là năm chúng ta đẩy tới một bước rất quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ của các cơ quan đảng và của hệ thống chính trị nói chung. Công tác tư tưởng của Đảng đương nhiên phải phục vụ đắc lực cho những nhiệm vụ chung đó. Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư và các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương có liên quan đến những nhiệm vụ trọng yếu mà toàn Đảng, toàn dân ta phải thực hiện trong năm 2007 này, tôi tán thành và hoan nghênh các chương trình công tác lớn và mục tiêu đột phá "Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động" mà Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã xác định và triển khai tại hội nghị này. Trước hết, những người làm công tác tư tưởng cần làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ta nhận thức sâu sắc rằng, đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới vô cùng to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức rất gay gắt, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng và toàn dân ta để vượt qua. Hơn lúc nào hết, cần phải có sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, khơi dậy mọi nội lực của đất nước đồng thời tranh thủ cao độ hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế để tạo ra sự phát triển nhanh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và đạt được mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Những thành tựu to lớn đạt được sau 20 năm đổi mới; những bài học kinh nghiệm, đặc biệt là bài học đổi mới phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân là những nguồn lực vô tận để đưa đất nước tiến lên. Hai là, sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, càng cần một tầm cao trí tuệ mới, một tinh thần chủ động, sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Những vấn đề mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân... cần được nghiên cứu, giải quyết từ thực tiễn, từ cơ sở của quá trình đổi mới ở nước ta, đồng thời có sự tham khảo kinh nghiệm của các nước. Những người làm công tác tư tưởng - văn hóa phải đi tiên phong trong việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; phải gắn bó mật thiết với đời sống của nhân dân, phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng các nhân tố mới, sáng kiến hay, cách làm giỏi, đúc kết, khái quát thành lý luận, góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối đổi mới, đồng thời phải tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những tư tưởng, lý luận đổi mới trong toàn Đảng, toàn dân, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển đất nước. Ba là, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa, nền tảng tinh thần và động lực lớn của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh phải thực hiện đồng bộ cả ba nhiệm vụ: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng phải phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, "văn hóa cũng là một mặt trận. Anh chị em trí thức, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Bốn là, trong năm 2007 và những năm tiếp theo, ngành tư tưởng - văn hóa phải đóng vai trò chủ lực trong việc triển khai có kết quả thiết thực cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phải tuyên truyền, giáo dục, vận động gắn với kiểm tra, đôn đốc, đấu tranh phê bình để xây dựng cho được đạo đức cách mạng trong Đảng, trong xã hội theo gương sáng Bác Hồ, kiên quyết đẩy lùi và khắc phục tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Toàn ngành tư tưởng - văn hóa và mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong ngành cần phải xác định cho mình lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, gương mẫu trong công tác và trong đời sống hằng ngày, theo nguyên tắc mà Bác Hồ đã dạy "Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Cần phát huy truyền thống của ngành, năng động, sáng tạo trong điều kiện mới, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp tiến hành công tác tư tưởng; nói và viết sao cho chân thực, sinh động, có sức lay động và cảm hóa lòng người; mỗi câu chữ phải được chắt lọc từ trí tuệ, từ tấm lòng thiết tha với dân, với Đảng. Năm là, phải xây dựng hệ thống cơ quan làm công tác tư tưởng - văn hóa mạnh, thống nhất trong toàn Đảng, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề trong giai đoạn mới. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế... Những điều kiện mới đó đặt yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước và nói chung toàn bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị, với mục tiêu bảo đảm tốt hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý xã hội của Nhà nước theo pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo thuận lợi trong mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Hội nghị Trung ương 4 khóa X đã bàn và thông qua Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp lại các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, trong đó có việc hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và khi thực hiện sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực này. Trong năm 2007, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương nói riêng và toàn ngành tuyên giáo nói chung cần có kế hoạch thật chu đáo, khoa học, bảo đảm đúng nguyên tắc và khẩn trương tổ chức lại bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết của Trung ương. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ nghiên cứu để có các chủ trương thích hợp, nhằm củng cố, kiện toàn một cách hợp lý nhất hệ thống các cơ quan tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở để phát huy tốt nhất vai trò của ngành và để củng cố vững chắc trận địa tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới. Nhưng trước hết các đồng chí cần chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tác chiến trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, nhất là trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, chỉ đạo hoạt động giáo dục lý luận trong hệ thống chính trị và giáo dục quốc dân; chỉ đạo báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa... Sáu là, phải nâng cao hơn nữa tinh thần chiến đấu trong công tác tư tưởng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, thù địch, kiên quyết làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng".


  Tại Hội nghị, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng đồng chí Nguyễn Khoa Điềm.

  Hội nghị làm việc đến ngày 27.2.

  (Theo TTXVN)

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, càng cần một tầm cao trí tuệ mới

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, càng cần một tầm cao trí tuệ mới bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Su nghiep doi moi cang di vao chieu sau cang can mot tam cao tri tue moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, càng cần một tầm cao trí tuệ mới ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI