Giao dịch nhà ở có yếu tố người VN ở nước ngoài: Giải quyết thế nào?

Thứ sáu, 28 Tháng bảy 2006, 02:04 GMT+7
 • (Trích nội dung nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở (NƠ) được xác lập trước ngày 1-7-1991 có người VN định cư ở nước ngoài tham gia)

  Giao dich nha o co yeu to nguoi VN o nuoc ngoai Giai quyet the nao
  Nhiều Việt kiều thuê và mua nhà tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ phải nhờ người thân đứng tên khi mua nhà ở - Ảnh: T.T.D.
  Thuê nhà ở: 1. Bên thuê là người VN định cư ở nước ngoài, bên thuê thường trú tại VN: Trong trường hợp này, bên cho thuê được lấy lại NƠ nhưng phải thông báo cho bên thuê biết.

  2. Bên cho thuê thường trú tại VN, bên thuê là người VN định cư ở nước ngoài và NƠ đó đang do người khác sử dụng hoặc bên cho thuê và thuê đều định cư ở nước ngoài và NƠ đó đang do người khác thường trú tại VN sử dụng: Trong các trường hợp này, hợp đồng thuê giữa hai bên chấm dứt, bên cho thuê và người đang sử dụng NƠ có thể thỏa thuận việc tiếp tục cho thuê. Nếu không thỏa thuận được thì bên cho thuê được lấy lại NƠ nhưng phải thông báo trước cho người đang sử dụng NƠ.

  Mượn, ở nhờ nhà ở

  1. Bên cho mượn, cho ở nhờ là người VN định cư ở nước ngoài, bên mượn, ở nhờ thường trú tại VN: Trong trường hợp này, bên cho mượn, cho ở nhờ được lấy lại NƠ nhưng phải thông báo trước cho bên mượn, ở nhờ. Nếu bên mượn, bên ở nhờ không có chỗ ở khác thì các bên thỏa thuận việc tiếp tục cho mượn, cho ở nhờ.

  2. Bên cho mượn, cho ở nhờ NƠ thường trú tại VN, bên mượn, bên ở nhờ là người VN định cư ở nước ngoài hoặc cả hai bên đều là người VN định cư ở nước ngoài và NƠ đó do người khác thường trú tại VN sử dụng thì hợp đồng giữa hai bên chấm dứt. Bên cho mượn, cho ở nhờ và người đang sử dụng NƠ đó có thể thỏa thuận tiếp việc mượn, ở nhờ. Nếu không thỏa thuận được, bên cho mượn, cho ở nhờ được lấy lại nhà nhưng phải thông báo trước cho người đang mượn, ở nhờ.

  Mua, bán nhà ở

  1. Bên mua NƠ là người VN định cư ở nước ngoài, bên bán thường trú tại VN:

  - Trường hợp không có tranh chấp về hợp đồng mua bán và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

  - Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng mua bán và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì được giải quyết như sau: Nếu bên mua đã trả đủ tiền mà bên bán chưa giao nhà thì các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Nếu bên mua chưa trả đủ tiền mà bên bán đã giao nhà hoặc bên mua chưa trả đủ tiền mà bên bán chưa giao nhà thì bên mua phải trả cho bên bán khoản tiền còn thiếu tính theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán, bên bán phải giao nhà cho bên mua (nếu chưa giao) và các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

  - Trường hợp thủ tục chuyển quyền sở hữu đã hoàn tất nhưng bên bán chưa giao nhà hoặc bên mua chưa trả đủ tiền thì các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và bên mua phải trả khoản tiền còn thiếu tính theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán.

  2. Bên bán NƠ là người VN định cư ở nước ngoài, bên mua thường trú tại VN hoặc cả hai bên đều là người VN định cư ở nước ngoài: Trường hợp không có tranh chấp về hợp đồng mua bán và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng mua bán và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất hoặc trường hợp thủ tục chuyển quyền sở hữu đã hoàn tất nhưng bên bán chưa giao nhà hay bên mua chưa trả đủ tiền thì được giải quyết như đối với các trường hợp tương tự khi bên mua là người VN định cư ở nước ngoài, bên bán thường trú tại VN.

  Đổi nhà ở

  1. Một bên đổi NƠ là người VN định cư ở nước ngoài:

  - Trường hợp không có tranh chấp về hợp đồng đổi NƠ mà các bên đã giao NƠ cho nhau và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

  - Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì giải quyết như sau: Nếu hai bên đã giao NƠ cho nhau thì hai bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Nếu một bên đã giao nhà mà bên kia chưa giao thì bên chưa giao nhà phải thực hiện theo nghĩa vụ hợp đồng. Nếu các bên đã giao một phần nhà cho nhau thì mỗi bên phải giao phần còn lại cho bên kia. Nếu các bên đã giao nhà cho nhau mà có sự chênh lệch về giá trị và bên có nghĩa vụ thanh toán chưa trả đủ tiền thì phải trả cho bên kia khoản tiền còn thiếu theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán. Nếu các bên chưa giao nhà cho nhau thì hợp đồng bị hủy bỏ.

  - Trường hợp thủ tục chuyển quyền sở hữu đã hoàn tất mà các bên chưa giao nhà cho nhau hoặc một bên chưa giao thì các bên phải thực hiện theo nghĩa vụ hợp đồng.

  - Trường hợp các bên chỉ đổi nhà cho nhau để sử dụng mà không chuyển quyền sở hữu nhà đó, nếu xảy ra tranh chấp thì giải quyết như sau: Nếu một bên đã giao nhà mà bên kia chưa giao thì bên chưa giao phải thực hiện theo hợp đồng. Nếu hợp đồng có thời hạn thì khi thời hạn đó hết, các bên phải trở lại tình trạng ban đầu (nếu hợp đồng không xác định thời hạn thì một trong các bên có quyền yêu cầu trở lại tình trạng ban đầu).


  2. Các bên đổi nhà đều là người VN định cư ở nước ngoài: Trường hợp không có tranh chấp về hợp đồng đổi nhà và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì các bên được xác lập quyền sở hữu NƠ. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất hoặc trường hợp thủ tục chuyển quyền sở hữu đã hoàn tất mà các bên hay một bên chưa giao nhà thì giải quyết theo các trường hợp tương tự khi một bên đổi nhà là người VN định cư ở nước ngoài.

  Tặng cho nhà ở

  1. Bên tặng cho là người VN định cư ở nước ngoài, bên được tặng cho thường trú tại VN: Trường hợp không có tranh chấp về hợp đồng tặng cho và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì bên được tặng cho được làm thủ tục xác lập quyền sở hữu NƠ. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì giải quyết như sau: Bên được tặng cho đã nhận NƠ thì được xác lập quyền sở hữu NƠ. Bên được tặng cho chưa nhận NƠ thì hợp đồng bị hủy. Trường hợp thủ tục chuyển quyền sở hữu NƠ đã hoàn tất mà NƠ chưa được giao cho bên được tặng cho thì bên tặng cho phải giao NƠ.

  2. Bên tặng cho thường trú tại VN, bên được tặng cho là người VN định cư ở nước ngoài: Trường hợp không có tranh chấp về hợp đồng và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất mà bên được tặng cho đã nhận NƠ thì bên được tặng cho được xác lập quyền sở hữu NƠ. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng và thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì hợp đồng bị hủy bỏ. Trường hợp thủ tục chuyển quyền sở hữu NƠ đã hoàn tất mà NƠ chưa được giao cho bên được tặng cho thì bên tặng cho phải giao NƠ.

  3. Cả hai bên tặng cho và được tặng cho NƠ đều là người VN định cư ở nước ngoài: Trường hợp bên được tặng cho NƠ đã nhận nhà mà thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất thì bên được tặng cho được xác lập quyền sở hữu NƠ. Trường hợp bên được tặng cho NƠ chưa nhận nhà thì hợp đồng tặng cho bị hủy bỏ.

  Thừa kế, ủy quyền quản lý nhà ở giữa cá nhân với cá nhân

  - Trường hợp mở thừa kế trước ngày 1-7-1991 được giải quyết như sau: Nếu người thừa kế có quốc tịch VN hoặc đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng chưa thôi quốc tịch VN hoặc đã thôi quốc tịch VN nhưng chưa nhập quốc tịch nước ngoài thì được xác lập quyền sở hữu NƠ đối với phần thừa kế của mình. Nếu người thừa kế đã nhập quốc tịch nước ngoài và đã thôi quốc tịch VN hoặc người gốc VN nhưng chưa từng có quốc tịch VN thì được hưởng giá trị phần thừa kế đó.

  - Trường hợp mở thừa kế NƠ trước ngày 1-7-1991 mà không có người thừa kế thì xác lập quyền sở hữu cho người đang quản lý, sử dụng NƠ đó liên tục từ 30 năm trở lên kể từ ngày bắt đầu quản lý, sử dụng đến ngày nghị quyết có hiệu lực. Nếu không có những người này thì NƠ đó thuộc Nhà nước và người đang quản lý, sử dụng NƠ được ưu tiên thuê, mua NƠ đó.

  - Trường hợp trước khi xuất cảnh, chủ sở hữu NƠ đã ủy quyền cho người khác thường trú tại VN quản lý thì bên ủy quyền được lấy lại NƠ.

  Cơ quan, tổ chức trong nước thuê, mượn NƠ của cá nhân là người VN định cư ở nước ngoài:

  - Trường hợp NƠ thuê, mượn đang được sử dụng làm trụ sở làm việc: Nếu thời hạn thuê, mượn đã hết trước ngày nghị quyết có hiệu lực hoặc thời hạn thuê không xác định thì các bên thỏa thuận để giải quyết hoặc bên cho thuê được lấy lại NƠ nhưng phải thông báo trước ít nhất 12 tháng. Nếu đến ngày nghị quyết có hiệu lực mà thời hạn thuê vẫn còn thì bên cho thuê được lấy lại nhà kể từ ngày hết thời hạn thuê.

  - Trường hợp NƠ cơ quan, tổ chức thuê đang được sử dụng cho cá nhân ở thì bên cho thuê được lấy lại nhà. Trường hợp NƠ do cơ quan, tổ chức mượn được sử dụng cho cá nhân ở thì việc giải quyết tương tự với trường hợp cho mượn, ở nhờ NƠ mà bên cho mượn, cho ở nhờ là người VN định cư ở nước ngoài, bên mượn, ở nhờ thường trú tại VN.

  K.H. lược ghi

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin Giao dịch nhà ở có yếu tố người VN ở nước ngoài: Giải quyết thế nào?

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giao dịch nhà ở có yếu tố người VN ở nước ngoài: Giải quyết thế nào? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Giao dich nha o co yeu to nguoi VN o nuoc ngoai Giai quyet the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giao dịch nhà ở có yếu tố người VN ở nước ngoài: Giải quyết thế nào? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thị Trường Bất Động Sản của chuyên mục Nhà Đất.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - NHÀ ĐẤT - THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN