NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN, TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP, XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Thứ ba, 16 Tháng mười 2007, 09:10 GMT+7
 • Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX  đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các đối tượng thanh niên, các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội, các cựu cán bộ Đoàn tham gia đóng góp ý kiến. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, góp ý. Nhằm tiếp tục phát huy trí tuệ và sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng và tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo, Trung ương Đoàn quyết định công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo để cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân cả nước tiếp tục đóng góp ý kiến.

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                                                          

  Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007             

  *****                                                      

  *****

  (Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa  VIII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX)

  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; là Đại hội đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, xác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012, đẩy mạnh bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vững vàng trong hội nhập quốc tế và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

  I - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII

  Trong 5 năm qua, công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, góp phần tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

  Trên thế giới và khu vực tình hình diễn biến rất phức tạp, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang tạo ra những cơ hội thuận lợi cho thanh niên Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp cận với khoa học, công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý tiên tiến.

  Tuy nhiên, nước ta vẫn trong tình trạng kém phát triển, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, thiên tai, dịch bệnh, tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn nghiêm trọng; các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, sự chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch diễn ra gay gắt... có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thanh niên, nhất là về tư tưởng, lối sống, niềm tin, lý tưởng.

  Trong bối cảnh đó, toàn Đoàn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và đã thu được kết quả nhiều mặt.

  1) Những kết quả đạt được

  1.1 Công tác giáo dục của Đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định tình hình thanh niên, bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao chất lượng chính trị của người đoàn viên.

  Trong 5 năm qua, cùng với việc tăng cường giáo dục chính trị, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam, Đoàn đã đẩy mạnh giáo dục chính trị cơ bản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý, giáo dục về dân số, sức khỏe, môi trường, giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, tinh thần đoàn kết quốc tế cho thanh thiếu nhi.

  Điểm nổi bật trong công tác giáo dục là việc tổ chức có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng", "Nghị quyết Đại hội Đoàn VIII và hành động của tuổi trẻ", "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", học tập 6 bài học lý luận chính trị, thi các Đội tuyên truyền thanh niên về tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên được tổ chức sâu rộng, đặc biệt việc tổ chức các diễn đàn thanh niên "Tiếp lửa truyền thống, mãi mãi tuổi 20", "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích" học tập các tấm gương anh hùng nhân sự kiện xuất bản các nhật ký, hồi ký thời chiến tranh của các liệt sĩ (Nhật ký Đặng Thùy Trâm và cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc).

  Các cuộc thi tìm hiểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng, 60 năm ngày thành lập nước, 75 năm ngày thành lập Đoàn, 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tổ chức sôi nổi, đạt kết quả thiết thực, thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia. 

  Công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên có chuyển biến tích cực, tham gia giải quyết những "điểm nóng", các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Lực lượng và phương tiện giáo dục của Đoàn được tăng cường; hệ thống tài liệu được cung cấp đầy đủ và kịp thời hơn. Hoạt động của các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội tuyên truyền thanh niên, các trung tâm thanh thiếu niên được đổi mới.

  Các báo của Đoàn tích cực tham gia định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, mở các chuyên mục, diễn đàn giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần đắc lực phục vụ công tác chỉ đạo của Đoàn và công tác giáo dục thanh thiếu nhi.  

  1.2 Phong trào "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" được tổ chức đều khắp, góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

  Trong khối trường học, Đoàn đã tích cực tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; tham gia xây dựng môi trường học tập lành mạnh, văn minh, chống tiêu cực trong thi cử; tổ chức các hoạt động khuyến khích, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, thi Olympic các môn học, hội nghị khoa học, câu lạc bộ học tập và các sân chơi sáng tạo, trí tuệ khác; hỗ trợ vay vốn học tập, vận động cấp học bổng giúp học sinh, sinh viên có hòan cảnh khó khăn; tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn đã trao 1.618 giải thưởng và 196.221 suất học bổng các loại với số tiền gần 50 tỉ đồng.

  Phong trào thi đua học tập trong các đối tượng thanh niên ngoài nhà trường có bước phát triển tích cực, nhất là học tập ngoại ngữ, tin học, kiến thức kinh tế, quản lý, nghiên cứu và ứng dụng các quy trình công nghệ tiên tiến. Đoàn đã triển khai rộng rãi phong trào phổ cập kiến thức công nghệ thông tin cho thanh niên nông thôn, miền núi; tham gia tổ chức các hoạt động xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho thanh thiếu nhi.

  Trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, Đoàn tổ chức phong trào "Bốn mới", tích cực hỗ trợ thanh niên mưu sinh, lập nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho thanh niên, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập các dự án vay vốn phát triển sản xuất, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, trang trại trẻ.

  Đáng chú ý là việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội (đến nay đạt trên 1.500 tỉ đồng) và các nguồn khác. Hoạt động thông tin về thị trường nông sản, thị trường lao động, hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, tôn vinh thanh niên tiên tiến trong nông nghiệp, thủy sản, tham gia phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn được duy trì có hiệu quả.   

  Trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, phong trào "Sáng tạo trẻ" đã thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề, đảm nhận công trình thanh niên, nghiên cứu vận hành các dây chuyền công nghệ mới, phương pháp quản lý tiên tiến.

  Trong khối hành chính, sự nghiệp, hoạt động Đoàn tập trung vào việc xây dựng phong cách làm việc hiệu quả, tham gia cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực tham mưu.

  Trong khu vực đô thị, Đoàn tham gia giới thiệu và tạo việc làm cho thanh niên, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng ngõ phố văn minh, an toàn, sạch đẹp, đoạn đường, tuyến phố thanh niên tự quản. 

  Các hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tiếp tục được duy trì có kết quả; cơ sở vật chất và nguồn lực cho hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm của Đoàn được tăng cường. Đoàn bước đầu tham gia hoạt động xuất khẩu lao động; tích cực tham mưu, phối hợp chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã dạy nghề cho 810.948 thanh niên (tăng 17,7% so với nhiệm kỳ trước); giới thiệu việc làm cho hơn 1,9 triệu thanh niên (tăng hơn 4 lần so với nhiệm kỳ trước) và giải quyết việc làm cho 801.505 thanh niên.

  Đoàn tiếp tục đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án quốc gia và địa phương, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Dự án "Làng Thanh niên lập nghiệp", chương trình xây dựng cầu nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long, đảo Thanh niên Cồn Cỏ, dự án trí thức trẻ, y bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, đảm nhận công trình thanh niên tại cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau, khí - điện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Lực lượng thanh niên xung phong có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. 

  Phong trào thanh niên trong các lực lượng vũ trang được triển khai có hiệu quả. Phong trào "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng", cuộc vận động "Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy" trong thanh niên Quân đội; phong trào "Hai thi đua, hai tình nguyện thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trong thanh niên Công an được triển khai sâu rộng, góp phần giáo dục, rèn luyện thanh niên, tạo dựng hình ảnh đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ", về chiến sĩ Công an trong thời kỳ mới trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ sở Đoàn trong các lực lượng vũ trang đã tích cực, chủ động kết nghĩa, phối hợp hoạt động với các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, tiến hành công tác dân vận, tham gia củng cố tổ chức Đoàn, Hội, giáo dục và cảm hóa  thanh thiếu niên chậm tiến. 

  Hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực và tệ nạn xã hội có bước phát triển, kết hợp truyền thông với tư vấn, xây dựng đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên và các mô hình can thiệp tại cộng đồng về phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS. Đoàn chủ động hơn trong tuyên truyền, vận động và tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nhất là ở các thành phố lớn.

  Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về tình hình, nhiệm vụ mới đối với chủ quyền an ninh quốc gia. Các cấp bộ Đoàn cả nước đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ thanh thiếu nhi, tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở khu vực biên giới, hải đảo.

  Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tự giác của đông đảo thanh thiếu nhi, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nổi bật là các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với nước.

  Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng 10.395 nhà tình nghĩa (tăng hơn 4,2 lần so với nhiệm kỳ trước), giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai với số tiền, quà trị giá hàng chục tỉ đồng. Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, hiến máu nhân đạo được tổ chức rộng rãi, góp phần giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của đông đảo thanh niên.

  Phong trào "Khỏe để lập nghiệp, giữ nước" được duy trì ở cơ sở. Đoàn tham gia có hiệu quả việc chuẩn bị, tuyên truyền và phục vụ SEA Games 22 tại Việt Nam. Nhiều giải thể dục thể thao do các báo của Đoàn tổ chức trở thành các giải thể thao truyền thống, cổ vũ phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, phát hiện bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất nước.

  Phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục phát triển mạnh mẽ, được dư luận xã hội ủng hộ, hoan nghênh, khẳng định là một trong các phương thức hiệu quả tập hợp, giáo dục thanh niên, tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các hoạt động tình nguyện tại chỗ được coi trọng hơn; nét mới là việc tổ chức được một số đợt hoạt động tình nguyện tại Lào, Campuchia và thu hút các bạn thanh niên quốc tế đến hoạt động tình nguyện tại Việt Nam.

  Các hoạt động tiếp sức mùa thi, phổ cập giáo dục, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, hoạt động văn hóa  cộng đồng, chi viện các công trình trọng điểm, phòng chống thiên tai... được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện ở những nơi, những lĩnh vực khó khăn, gian khổ.

  1.3 Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thiếu nhi; vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thể hiện ngày càng rõ. 

  Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" được thực hiện có hiệu quả. Đoàn đã thực hiện 45.654 công trình "Vì đàn em thân yêu", hỗ trợ 730.323 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ưu tiên đầu tư nguồn lực phục vụ vui chơi, giải trí, phát triển thể chất, tinh thần của thiếu nhi, đồng thời tích cực đấu tranh chống các hành vi vi phạm quyền và bổn phận của trẻ em; tham mưu có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước và phối hợp tốt hơn với các lực lượng xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

  Hoạt động ngày càng có hiệu quả của 304 cung, nhà thiếu nhi trong cả nước đã góp phần quan trọng tạo ra sân chơi lành mạnh tập hợp và giáo dục thiếu nhi. 

  1.4 Công tác quốc tế thanh niên có sự phát triển về chất, quan hệ chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước, đóng góp tích cực vào phong trào thanh niên thế giới, thiết thực thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

  Đoàn đã duy trì tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 200 tổ chức thanh niên các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là các hoạt động hữu nghị với thanh niên Lào, Trung Quốc, Cu ba, Campuchia, quan hệ hợp tác với các tổ chức thuộc Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đoàn đã đăng cai tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Diễn đàn Thanh niên Á - Âu, Diễn đàn Thanh niên APEC, một số hoạt động trong khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3; chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á; tham gia có trách nhiệm vào việc chuẩn bị và tổ chức Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 16. Thông qua các hoạt động quốc tế, Đoàn đã tích cực giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, các chính sách thanh niên, về thanh niên Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời thông tin về tình hình quốc tế, thanh niên và các tổ chức thanh niên trên thế giới cho thanh niên trong nước. Công tác dự án được khai thác có hiệu quả hơn, góp phần huy động thêm nguồn lực phục vụ phong trào thanh thiếu nhi trong nước.

  1.5 Hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được coi trọng, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị.

  Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", tuyên truyền, giác ngộ cho đoàn viên, thanh niên về Đảng, tham gia đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, góp ý xây dựng cấp ủy và đảng viên, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tham mưu với Đảng lãnh đạo công tác thanh niên.

  Số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng ngày càng tăng. Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 904.839 đoàn viên ưu tú trong đó có 347.872 đồng chí được kết nạp Đảng, tăng 12,93% so với nhiệm kỳ trước; số đảng viên mới là đoàn viên chiếm trên 60% tổng số đảng viên được kết nạp hằâng năm.

  Trong xây dựng chính quyền nhân dân, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật và giới thiệu đại biểu đại diện tham gia ứng cử vào cơ quan chính quyền các cấp.

  Trong tham gia xây dựng các đoàn thể nhân dân khác, Đoàn đã chủ động vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên của các tổ chức; phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

  1.6 Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được tập trung chỉ đạo; chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng đoàn viên được nâng lên; số thanh niên được kết nạp vào Đoàn tăng, mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được mở rộng.

  Thực hiện chủ trương tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VII về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là củng cố và xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư" và cuộc vận động "Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh", đầu tư, chăm lo nhiều hơn cho công tác cán bộ Đoàn cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ sinh hoạt ở cơ sở. Tỷ lệ cơ sở Đoàn vững mạnh và khá tăng đáng kể, từ 52,3% số chi đoàn vững mạnh và 57,6% số đoàn cơ sở vững mạnh năm 2003 lên 59,4% số chi đoàn vững mạnh và 64,9% số đoàn cơ sở vững mạnh năm 2006.

  Công tác cán bộ được coi trọng. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho Đảng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, bổ sung kịp thời cán bộ và các chức danh lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp từng bước được trẻ hóa; trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác được nâng lên một bước. Các cấp bộ Đoàn đã tập huấn cho 1.152.301 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tăng 118% so với nhiệm kỳ trước.

  Công tác đoàn viên được đầu tư; quy trình kết nạp đoàn viên mới, chất lượng đầu vào và chương trình rèn luyện đoàn viên được nhiều cơ sở Đoàn thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đoàn kết nạp mới 4.504.561 đoàn viên, vượt 12,6% chỉ tiêu, đưa số đoàn viên cả nước hiện nay lên 6,1 triệu, tăng 12,84% so với nhiệm kỳ trước; số đoàn viên xuất sắc và khá tăng từ 85,3% năm 2003 lên gần 90% năm 2006. Vai trò tiền phong gương mẫu của người đoàn viên trong các phong trào thanh niên và ở cộng đồng dân cư, trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi ở một số địa bàn, lĩnh vực được khẳng định.

  Vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam được khẳng định rõ nét. Đoàn tăng cường đầu tư về cán bộ, định hướng hoạt động và đảm bảo các điều kiện hoạt động cho các Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó củng cố và phát triển tổ chức Đoàn. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về "Tăng cường củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", từng bước tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn về tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển các tổ chức hội thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.

  Đến nay, 100% các quận, huyện và hơn 90% xã, phường trong cả nước có tổ chức Hội LHTN Việt Nam với hơn 6,7 triệu hội viên. Hội Sinh viên Việt Nam có bước phát triển mới, đến nay đã có 186 Hội sinh viên cấp trường (tăng 41 Hội sinh viên cấp trường so với đầu nhiệm kỳ) với hơn 700 ngàn hội viên hoạt động có hiệu quả, góp phần làm phong phú các hoạt động của sinh viên, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đoàn.

  Hội Doanh nghiệp trẻ tiếp tục phát triển cùng với phong trào "Ba xung kích phát triển kinh tế, hai tình nguyện phát triển cộng đồng" và cuộc vận động thanh niên Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thu được kết quả bước đầu. 

  Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo có tiến bộ. Đoàn đã triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giúp thanh niên tôn giáo, dân tộc lập thân, lập nghiệp; chỉ đạo xây dựng các mô hình hoạt động thanh niên, kiện toàn và bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội khu vực miền núi, dân tộc, tuyên truyền, đấu tranh chống lại các âm mưu và hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng nước ta. 

  Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác tại nước ngoài đã có chuyển biến bước đầu 1. Thông qua hoạt động, Đoàn, Hội đã quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cho thanh niên, sinh viên; tổ chức tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh chống lại những nhận thức lệch lạc và xuyên tạc về tình hình trong nước; hỗ trợ thanh niên, sinh viên học tập, công tác, đoàn kết quốc tế và hướng về Tổ quốc. 

  Vai trò của cấp bộ Đoàn phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội và tổ chức phong trào thiếu nhi tiếp tục được khẳng định. Các cấp bộ Đoàn đã đầu tư củng cố Hội đồng Đội các cấp, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đội và tổng phụ trách Đội; định hướng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; tham mưu với Đảng, Nhà nước có chính sách chăm lo cho cán bộ tổng phụ trách Đội. 

  Công tác kiểm tra của Đoàn được thực hiện với trọng tâm là kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, kiểm tra chấp hành Điều lệ Đoàn, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo và giữ kỷ cương trong Đoàn.

  Việc triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn "Tăng cường công tác kiểm tra của Đoàn trong giai đoạn hiện nay" bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp bộ Đoàn về vai trò của công tác kiểm tra trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn.

  1.7 Công tác chỉ đạo của Đoàn tiếp tục được đổi mới, tập trung cho cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên và công tác Đoàn; tăng cường, tham mưu xây dựng và tích cực thực hiện chính sách đối với thanh niên; coi trọng phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác thanh niên. 

  Điểm mới trong nhiệm kỳ qua là việc tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật và chính sách đối với thanh niên: Quốc hội ban hành Luật Thanh niên; Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010, Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2004- 2005, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội khối trường học, cán bộ Đoàn xã, phường, chính sách cho đội ngũ tổng phụ trách Đội, chính sách đối với trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; ký kết các chương trình, nghị quyết liên tịch với 24 bộ, ngành, đoàn thể chính trị.

  Hơn 40 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo chính quyền ban hành chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương, đơn vị, tạo cơ chế và nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tham mưu và chỉ đạo tổ chức thành công "Tháng Thanh niên" hằng năm với tinh thần: Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng và xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên, bước đầu tạo dựng cơ chế cộng đồng trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể trong công tác thanh niên.

  Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là kiên trì thực hiện chủ trương tập trung cho cơ sở và xác định các chủ trương, giải pháp hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, giải quyết các vấn đề bức xúc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, huyện thực hiện tốt hơn vai trò chỉ đạo và tổ chức công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn; tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác thanh niên; phối hợp có kết quả với cấp chính quyền, đoàn thể trong công tác thanh niên.

  2) Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

  2.1 Hạn chế, yếu kém

  2.1.1 Hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn chưa cao, Đoàn chưa tận dụng hết các cơ hội, chưa phát huy hết sức mạnh của các lực lượng xã hội và các nguồn lực trong công tác giáo dục thanh niên. Phương thức giáo dục của Đoàn chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý của đoàn viên, thanh niên.

  Đoàn chưa thực sự tiếp cận để định hướng, hướng dẫn thanh niên trước những xu hướng, trào lưu mới, như: các dòng nhạc trẻ, trò chơi điện tử (game-online), nhật ký điện tử (blog), các diễn đàn trên internet (forum), các câu lạc bộ người hâm mộ ca sĩ, diễn viên (fan club); công tác nắm tình hình tư tưởng thanh niên còn khó khăn, lúng túng.

  2.1.2 Hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng cho thanh niên chưa đầu tư đúng mức nên chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức Đoàn; việc tham mưu xây dựng chính sách tài năng trẻ, khuyến khích thanh niên học nghề, chính sách huy động thanh niên tham gia phát triển giáo dục cộng đồng, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học chưa được triển khai theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII.

  2.1.3 Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư còn khó khăn; vai trò tiền phong, gương mẫu của một bộ phận đoàn viên, thanh niên trong chăm sóc, giáo dục thiếu nhi chưa rõ. Đoàn chưa hoàn thành chỉ tiêu hằng tháng mỗi chi đoàn có một việc tốt dành cho trẻ em, mỗi đoàn viên là một phụ trách thiếu nhi.

  2.1.4 Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng hoạt động Đoàn tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

  Tính bền vững của một số phong trào, cuộc vận động chưa cao, Đoàn chưa có giải pháp thích hợp phát triển tổ chức Đoàn, Hội và tổ chức các hoạt động thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, vùng tôn giáo. 

  2.1.5 Lý luận về công tác vận động thanh niên, về các loại hình tập hợp thanh niên, về mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn ở một số khu vực đặc thù chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng còn hình thức, chưa có tác dụng tích cực cổ vũ và thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi. 

  2.2 Nguyên nhân

  2.2.1 Một số chủ trương của Đoàn chưa sát thực tế, khi triển khai thiếu đôn đốc, kiểm tra, tổng kết kịp thời; sự vận dụng và cụ thể hóa  các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ở nhiều nơi còn hạn chế; có biểu hiện "dễ làm, khó bỏ"; bệnh thành tích, hành chính hóa , thiếu sâu sát cơ sở trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thanh niên chậm được khắc phục. 

  2.2.2 Công tác cán bộ của Đoàn còn bất cập; năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của nhiều cán bộ Đoàn còn yếu; cán bộ Đoàn ở một số địa phương không có điều kiện luân chuyển hoặc khi luân chuyển lại không chuẩn bị tốt đội ngũ thay thế, gây khó khăn cho công tác Đoàn; một số đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Việc tham mưu cho Đảng trong tạo nguồn, đào tạo, sử dụng và luân chuyển cán bộ ở một số khu vực còn yếu.

  2.2.3 Điều kiện, phương tiện hoạt động và nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn khó khăn; sự chuyển dịch nhanh của cơ cấu kinh tế, tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gia tăng, sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tư tưởng thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

  3) Bài học kinh nghiệm

  Những bài học đã được đúc kết tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII vẫn còn giá trị; trong nhiệm kỳ qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

  Một là, Mọi hoạt động của Đoàn phải thiết thực, hướng tới mục tiêu tập hợp, giáo dục, chăm lo lợi ích của thanh niên, khơi dậy và phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, tinh thần xung phong, tình nguyện của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên tự khẳng định và phát triển. Hai là, Kiên trì thực hiện chủ trương tập trung cho cơ sở, coi trọng công tác cán bộ và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên là những điều kiện có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tổ chức Đoàn.

  Ba là, Chủ động tham mưu cho Đảng lãnh đạo toàn diện công tác thanh niên; tận dụng mọi cơ hội và phát huy tốt vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể tiến hành công tác thanh niên, từng bước xã hội hóa công tác thanh niên. Bốn là, Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; coi trọng kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; thường xuyên, kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các sáng kiến, điển hình tiên tiến, nhân tố mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

  II - Thanh niên Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững.

  Cùng với sự phát triển của đất nước, của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thái độ và ý thức chính trị của thanh niên có chuyển biến tích cực; thanh niên quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn với những vấn đề của quê hương, đất nước, các vấn đề trong khu vực và quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức; số thanh niên vào Đoàn, số đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên có xu hướng tăng.

  Ý thức tự lập thân, lập nghiệp của thanh niên cao hơn trước, thanh niên có nhu cầu và khả năng tiếp thu nhanh nhạy những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chủ động vươn lên tiếp cận với cái mới.

  Lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện, ý thức chia sẻ, tương thân, tương ái của thanh thiếu nhi ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Tâm thế, năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên tự tin và chủ động hơn. Vai trò, vị trí của thanh niên trong xã hội tiếp tục được đề cao và nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, Nhà nước và các lực lượng xã hội.

  Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi nhanh của cơ cấu kinh tế và quá trình hội nhập quốc tế, thanh niên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đó là: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành luật pháp của thanh niên nhìn chung còn thấp; xu hướng chạy theo bằng cấp, nhận thức lệch lạc về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp còn khá phổ biến trong thanh niên.

  Lao động chưa qua đào tạo, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định và thu nhập thấp vẫn là vấn đề bức xúc của thanh niên; không ít thanh niên thụ động, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên tự tạo việc làm, còn ngại khó, ngại khổ, ngại về nông thôn, miền núi công tác. Sức khỏe thể chất của thanh niên còn thấp so với khu vực và thế giới; tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy và tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên đang diễn ra phức tạp.

  Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thực dụng, thụ động, thờ ơ, ngại tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, vi phạm pháp luật, tin vào những điều mê tín dị đoan. 

  Bước vào thời kỳ phát triển mới của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa  và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hơn lúc nào hết, thanh niên rất cần được định hướng, hỗ trợ để vươn lên lập thân, lập nghiệp. Thanh niên trong các trường học mong muốn được học tập, rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại, chất lượng cao; được định hướng nghề nghiệp và tạo việc làm phù hợp sau đào tạo.

  Thanh niên trong công nghiệp và dịch vụ mong muốn được hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có việc làm và thu nhập phù hợp với giá trị sức lao động; được hỗ trợ pháp lý, chăm lo nhiều hơn về đời sống tinh thần.

  Thanh niên trong khu vực hành chính mong muốn được khẳng định về chuyên môn, nghiệp vụ, được ghi nhận công bằng và tạo cơ hội tiến bộ, trưởng thành. Thanh niên khu vực đô thị mong muốn có việc làm và tham gia xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.

  Thanh niên trong khu vực nông nghiệp và nông thôn, miền núi, hải đảo mong muốn được chăm lo bảo vệ quyền lợi, được học tập, nâng cao trình độ học vấn, được hỗ trợ thông tin, kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, được đào tạo nghề và hỗ trợ tham gia lao động trong các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động.

  Thanh niên trong các lực lượng vũ trang mong muốn được hỗ trợ nâng cao trình độ nghiệp vụ, học sĩ quan để phục vụ lâu dài trong quân đội, được học nghề và có việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thanh niên các vùng tôn giáo mong muốn được giao lưu, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, được quan tâm đến nhu cầu tín ngưỡng hợp pháp, sống tốt đời, đẹp đạo.

  Thanh niên đang học tập, công tác, định cư ở nước ngoài mong muốn được cung cấp thông tin về đất nước, hỗ trợ pháp lý trong học tập, công tác và sinh sống, tham gia hoạt động hướng về Tổ quốc. Nữ thanh niên mong muốn được gia đình, xã hội quan tâm, tạo điều kiện học tập, làm việc, cống hiến bình đẳng. 

  Trong những năm tới, sự chuyển dịch cơ cấu xã hội của thanh niên sẽ diễn ra mạnh mẽ theo sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế; tiếp tục có sự phân hóa về học vấn, thu nhập, điều kiện hưởng thụ văn hóa và mức sống trong thanh niên; nhu cầu mọi mặt của thanh niên tiếp tục phát triển đa dạng; tư tưởng, nhận thức chính trị của thanh niên chịu sự tác động nhiều chiều của các nhân tố có cả mặt tích cực và tiêu cực đan xen nhau, trong đó tích cực là cơ bản, quyết định chiều hướng phát triển của tình hình thanh niên.  

  Những vấn đề trên đây đòi hỏi rất cao ở sự tự học tập, tự rèn luyện, cống hiến của thanh niên với vai trò là chủ thể tích cực của sự nghiệp đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

  III - Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012

  Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 được tiến hành trong bối cảnh có những thuận lợi, đó là: Đảng quan tâm sâu sát hơn đến thanh niên và công tác thanh niên; Luật Thanh niên từng bước đi vào cuộc sống, Nhà nước tăng cường quản lý đối với công tác thanh niên; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có bề dày truyền thống, có uy tín trong thanh niên và trong xã hội.

  Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng gặp không ít thách thức, khó khăn, đó là: cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ của Đoàn còn bất cập, chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên, chưa thích ứng nhanh, nhạy với sự "cạnh tranh" ngày càng gay gắt trong vận động, tập hợp thanh niên, "bệnh" thành tích còn khá phổ biến; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ có nguy cơ "tụt hậu" so với thanh niên; các thế lực thù địch tiếp tục coi thanh niên là đối tượng tác động chính trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" làm thay đổi chế độ. 

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định: "Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ… thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách". 

  Là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, vì thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn xác định chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, là động lực cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới.

  Các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động của Đoàn đều phải hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên và sự phát triển của đất nước.

  Trên cơ sở đó, từ kết quả và kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 là: "Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hóa cho thanh thiếu nhi; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích "Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển", phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" 

  Thực hiện mục tiêu trên, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 là: 

  - Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên khác do Đoàn làm nòng cốt; đề cao trách nhiệm của Đoàn trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

  - Đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, văn hóa , công tác thông tin, truyền thông của Đoàn; phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân và huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu nhi.

  - Kết hợp hài hòa việc chăm lo bồi dưỡng và phát huy thanh niên thông qua tổ chức rộng khắp trong các đối tượng thanh niên phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

  Khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc".

  IV- Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa  con người Việt Nam.

  Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ quan trọng của Đoàn là xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, biết đặt lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, đất nước; có lý tưởng cách mạng và  bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa và sống tình nghĩa; có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện.

  Người thanh niên của thời kỳ mới vừa biết giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa biết làm giàu văn hóa dân tộc bằng những giá trị, những tinh hoa văn hóa nhân loại, là hiện thân tiêu biểu của các giá trị văn hóa Việt Nam. Một số giải pháp cơ bản:

  1) Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", thiết thực thực hiện cuộc vận động chính trị lớn trong toàn Đảng, toàn dân "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

  Các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động: xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái vì cộng đồng, chống bàng quan vị kỷ cá nhân; xây dựng thái độ học tập say mê, nghiêm túc, làm việc gì cũng phải học, học suốt đời, tiến quân vào khoa học công nghệ, chống tiêu cực, gian dối, không trung thực; xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, chống ỷ lại, lười lao động; xây ý thức tiết kiệm, tiêu dùng đúng khả năng, chống tham nhũng lãng phí xa hoa; xây ý thức công dân, thói quen ứng xử văn hóa, chống lai căng tự do tùy tiện vô kỷ luật (gọi tắt là 5 xây, 5 chống) thành các tiêu chí rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thói quen tự phê bình và phê bình trong tập thể, tự xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cuộc sống hằng ngày. Phát triển các hình thức gặp gỡ, học tập những tập thể, cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở tất cả các cấp, các lĩnh vực, đối tượng.


  2) Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn

  Trước hết là đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị, coi đây là quá trình bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Nội dung giáo dục phải gần gũi, thiết thực; phương thức giáo dục phải gợi mở cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, trao đổi có tranh luận, coi trọng giáo dục bằng hoạt động thực tiễn thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai cho đoàn viên, thanh niên học tập lý luận chính trị, quán triệt đường lối và các nghị quyết của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ cương lĩnh, mục tiêu lý tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng; tổ chức các diễn đàn thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến và nâng cao nhận thức chính trị của mình.

  Trong giáo dục truyền thống, coi trọng giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, truyền thống đoàn kết, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

  Trong giáo dục đạo đức, lối sống, Đoàn đề cao giáo dục cho thanh niên lòng yêu lao động, biết hưởng thụ chính đáng, chống thói lười biếng, lối sống thực dụng, xa hoa, tiêu dùng quá khả năng thu nhập của mình. Đoàn chủ động bồi dưỡng cho thanh niên các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, định hướng cho thanh niên tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, kịp thời định hướng, hướng dẫn thanh niên trước những loại hình văn hóa mới trong âm nhạc, blog, các diễn đàn trên internet v.v. 

  Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục luật pháp và ý thức công dân cho thanh thiếu nhi, góp phần hình thành lối sống "Sống và làm việc theo pháp luật", giúp cho thanh niên thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời vận động thanh niên gương mẫu chấp hành luật pháp, tôn trọng quy ước cộng đồng, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức. Tổ chức rộng rãi các hình thức tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên khu vực đô thị và các khu chế xuất, khu công nghiệp.

  Giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân và tinh thần quốc tế chân chính, giúp cho mỗi thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, hiểu rõ bản chất các sự kiện và các quá trình quốc tế, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo trong quá trình hội nhập.  

  3) Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, coi đây là một trong các phương thức giáo dục có hiệu quả, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp bộ Đoàn. 

  Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các đối tượng thanh thiếu nhi, qua đó phát hiện, biểu dương nhân rộng kịp thời các điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, các thanh niên sống có lý tưởng, hết mình vì lý tưởng, vì tập thể, cộng đồng và xã hội. Tổ chức rộng rãi các cuộc gặp mặt, liên hoan nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

  Thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", tổ chức để các nhà hoạt động xã hội, các nhà khoa học, các doanh nhân, văn nghệ sĩ nổi tiếng, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực giao lưu, trao đổi với thanh thiếu nhi cả nước. Phát triển các loại giải thưởng và các hình thức khen thưởng thích hợp, ghi nhận và tôn vinh cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác.

  4) Phát huy các nguồn lực xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu nhi Không ngừng hoàn thiện tổ chức, bộ máy làm công tác tuyên truyền, giáo dục;  đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đồng thời phát triển mạnh đội ngũ cộng tác viên; khai thác tốt các nguồn lực và phối hợp với các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục thanh niên. 

  Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản và các thiết chế do Đoàn quản lý trong giáo dục thanh thiếu nhi, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, các tổ chức, các cấp chính quyền trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 

  V- Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

  Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trương triển khai thực hiện phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", góp phần chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên và huy động các nguồn lực xã hội góp phần định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên.

  1) Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, phát triển tài năng.

  Tổ chức sâu rộng trong các trường học các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển các sân chơi trí tuệ, rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, chống tiêu cực trong thi cử; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, chống tái mù chữ, giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường; khuyến khích các hoạt động hỗ trợ thanh niên ngoài nhà trường học tập nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật.

  Tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách tài năng trẻ (từ phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, tôn vinh đến phát huy); tham gia xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách giáo dục và đào tạo; tham gia phát triển các cơ sở đào tạo chất lượng cao; phối hợp với các ngành động viên thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, khuyến khích thanh niên ra nước ngoài học tập, tiếp thu khoa học công nghệ.

  2) Đồng hành với thanh niên trong hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm, giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp và lựa chọn nghề đúng đắn.  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp; tổ chức sâu rộng các hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp, chú trọng địa bàn nông thôn và trong các trường học, giúp cho thanh niên có nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp, định hướng nghề và chọn nghề đúng.

  Phát triển các hình thức tư vấn nghề cho thanh niên; lập các nhóm tư vấn việc làm tại chỗ và lưu động gắn liền với hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở. Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn là một địa chỉ tin cậy tư vấn nghề và việc làm cho thanh niên.

  Tăng cường nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm của thanh niên; tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm, xây dựng các trang thông tin điện tử, ngân hàng về lao động và việc làm, tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Tích cực hướng dẫn giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất và tham gia xuất khẩu lao động; khuyến khích và vận động thanh niên tự giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất, kinh doanh.

  Tham mưu cho Chính phủ và các cấp chính quyền tạo cơ chế, chính sách khuyến khích học nghề, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm và vay vốn tạo việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên...

  3) Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, góp phần nâng cao thể lực, định hướng và xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh cho thanh niên.

  Phát triển mạnh mẽ các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở; đầu tư xây dựng và khai thác tốt các thiết chế văn hóa, thể thao do Đoàn quản lý phục vụ giáo dục thể chất và văn hóa cho thanh thiếu nhi; tổ chức các cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật, các giải thể thao quần chúng trong thanh thiếu nhi; phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. 

  Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước; tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và nhân dân.

  Phát huy vai trò các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. Khuyến khích thanh thiếu nhi sử dụng internet phục vụ cho học tập và thỏa mãn nhu cầu tinh thần lành mạnh của mình; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, thanh niên lao động tự do.

  Khai thác các nguồn lực xã hội cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thanh thiếu nhi; tham mưu cho các cấp chính quyền tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể thao; đấu tranh phòng, chống bệnh dịch và tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, kích động bạo lực; tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích các lực lượng xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên.

  4) Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng xã hội, giúp thanh niên hình thành các kỹ năng cần thiết trong làm việc, giao tiếp và hoạt động xã hội.

  Xác định nội dung giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng xã hội cho thanh niên là nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn, Hội tổ chức. Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội, tổ chức thường xuyên các trại huấn luyện, rèn luyện kỹ năng ở các cấp; tổ chức cho thanh niên rèn luyện hình thành các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng giải quyết tình huống v.v.

  Phối hợp với nhà trường trong việc xây dựng, hoàn thiện và đổi mới các nội dung giảng dạy về kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh, sinh viên phù hợp với từng cấp học; tham mưu cho Chính phủ đưa nội dung cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh thiếu nhi vào nội dung giảng dạy, hoạt động ngoại khóa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  VI - Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Trong 5 năm tới, cùng với việc chăm lo bồi dưỡng thanh niên, toàn Đoàn tập trung triển khai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", vừa phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên, của cộng đồng và đất nước.

  1) Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội

  Lao động sáng tạo là phẩm chất, tiềm năng của tuổi trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế- xã hội là phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của thanh niên trong lao động với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

  Để giúp cho đoàn viên, thanh niên phát huy tiềm năng sáng tạo và nhiệt huyết của mình trong phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn triển khai sâu rộng trong tất cả các đối tượng thanh niên phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo". Phấn đấu ở đâu có đoàn viên, thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo.

  Đoàn viên, thanh niên trong trường học đi đầu đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành nghề. Đoàn viên, thanh niên trong công nghiệp và dịch vụ đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

  Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan hành chính đi đầu nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc trọng dân và phục vụ dân tốt hơn. Đoàn viên, thanh niên ở các đô thị đi đầu đề xuất sáng kiến trong xây dựng và quản lý đô thị, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống TNXH.

  Đoàn viên, thanh niên trong nông nghiệp và nông thôn xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống, tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào "4 mới". Đoàn viên, thanh niên trong các lực lượng vũ trang đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, bảo quản, cải tiến sử dụng trang bị kỹ thuật.

  Đoàn tiếp tục phát triển rộng rãi các hoạt động phát huy năng lực của thanh niên trong sáng tạo, tiếp cận và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất; nghiên cứu hình thức hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong các lĩnh vực; tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

  Cùng với các hoạt động sáng tạo, các cấp bộ Đoàn xung kích đảm nhận, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, đặc biệt ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn.

  Phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển đảo, tiếp tục đảm nhận xây dựng các đảo thanh niên; tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện, lực lượng thanh niên xung phong thực hiện các chương trình, dự án kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới, hải đảo, tham gia phát triển các khu kinh tế quốc phòng, cai nghiện và giải quyết việc làm sau cai nghiện cho thanh niên. 

  2) Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Phát triển phong trào "Thanh niên tình nguyện" theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với đối tượng, góp phần tập hợp, giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng.

  Xây dựng các chương trình và đội hình tình nguyện dài hạn ở các địa bàn khó khăn, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, việc khó, việc mới của cộng đồng. Hình thức tình nguyện đa dạng: thường xuyên, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trong đó hình thức tình nguyện thường xuyên đóng vai trò chủ đạo.

  Nội dung tình nguyện tập trung vào công tác xóa đói, giảm nghèo, sức khỏe cộng đồng, nâng cao dân trí, tình nguyện chi viện các công trình trọng điểm quốc gia, tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

  Phát triển mạnh tình nguyện quốc tế, tiếp tục chương trình đưa thanh niên đi tình nguyện ở Lào, Campuchia theo hướng dài hơn phù hợp với yêu cầu của bạn và khả năng chuyên môn của thanh niên. Tiếp nhận và phát huy hiệu quả các tình nguyện viên quốc tế đến Việt Nam.

  Tổ chức sâu rộng các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hoạt động nhân đạo, từ thiện, coi đó là phương thức tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi có hiệu quả, góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

  Vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, thành lập các đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo.

  3) Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

  Góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.

  Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

  Đẩy mạnh phong trào "Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thanh niên quân đội; phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong thanh niên công an, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội, công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội; phát triển sâu rộng phong trào đoàn kết 3 lực lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong các lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội ở địa bàn dân cư.

  Tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia cảm hóa và giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật sau khi cải tạo tái hòa nhập cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân HIV/AIDS.

  Thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông", coi việc chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông là một trong các tiêu chí rèn luyện của đoàn viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức chấp hành luật an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi; phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; vận động thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông; tham mưu trình Chính phủ đề án Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra.

  4) Xung kích thực hiện cải cách hành chính

  Góp phần thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, xây dựng người công chức trẻ giỏi, tận tụy với nhân dân. 

  Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính; giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị. Tổ chức rộng rãi phong trào "3 trách nhiệm", gồm: trách nhiệm với bản thân (trách nhiệm trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức kỷ luật, kỹ năng ứng xử, xây dựng phong cách làm việc hiệu quả và sáng tạo trong công việc), trách nhiệm với cơ quan (trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, trách nhiệm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, dân chủ, có kỷ luật, kỷ cương) và trách nhiệm với nhân dân (tôn trọng nhân dân, chống mọi biểu hiện tham nhũng, phiền hà sách nhiễu nhân dân).

  Vận động đoàn viên, thanh niên học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng các mô hình quản lý hành chính và bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện cho thanh niên và nhân dân có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu hệ thống hành chính Nhà nước.

  Vận động công chức trẻ xung kích, sáng tạo trong xây dựng văn minh công sở, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình nguyện làm thêm ngày, thêm giờ khi công việc và nhân dân yêu cầu, tình nguyện tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính. 

  Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước; đề xuất sửa đổi, bổ sung những chính sách, pháp luật bất cập, không còn phù hợp. Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; phát huy vai trò xung kích của thanh niên và tổ chức Đoàn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

  5) Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Khuyến khích thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập; tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, trở thành nhân tố của nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh để hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

  Đoàn tích cực định hướng, hướng dẫn thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia chuẩn bị cho thanh niên về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hóa khi tham gia hội nhập; tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; vận động, hỗ trợ và tổ chức lực lượng thanh niên là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trẻ đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trẻ.

  VII - Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

  Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn. Trong nhiệm kỳ 2007-2012, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", đồng thời vận động các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Giải pháp chính gồm:

  1) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Đẩy mạnh cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", mỗi cơ sở đoàn thực sự đóng vai trò nòng cốt trong vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn và con em các gia đình chính sách. Nâng cao chất lượng phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ".

  2) Củng cố và phát triển hệ thống nhà thiếu nhi, điểm vui chơi dành cho trẻ em; tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các phong trào thiếu nhi ở cơ sở; chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng điểm vui chơi dành cho trẻ em.

  3) Vận động và phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và tổ chức các phong trào thiếu nhi.

  VIII - Công tác quốc tế thanh niên

  Với tinh thần Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng làm bạn với thanh thiếu nhi và các tổ chức thanh niên trên thế giới, phấn đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

  1) Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, bạn bè truyền thống; thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giới.

  Tích cực tham gia các hoạt động của thanh niên ASEAN và các cơ chế đa phương phù hợp; tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới và phong trào thanh niên tiến bộ trên thế giới.

  2) Nâng cao năng lực và nghiệp vụ của cán bộ Đoàn các cấp trong hoạt động đối ngoại và giao lưu quốc tế; nâng cao chất lượng các hoạt động quốc tế của Đoàn; tăng cường quản lý các hoạt động đối ngoại, công tác thông tin và hướng dẫn hoạt động quốc tế thanh niên.

  3) Nâng cao năng lực tiếp nhận, khai thác và phát huy hiệu quả các dự án quốc tế phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nước.

  IX - Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân

  Đoàn tiếp tục xác định: "Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu". Phương châm cơ bản xây dựng tổ chức Đoàn là: Mặt trận tập hợp, đoàn kết  thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư.

  1) Nâng cao chất lượng đoàn viên

  Đoàn viên là nhân vật trung tâm của tổ chức Đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên là bồi đắp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên. Danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi thanh niên khi gia nhập Đoàn. 

  Tập trung nâng cao chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn, mỗi thanh niên khi vào Đoàn đều có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của Đoàn, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên, được chi đoàn tín nhiệm. Mỗi đoàn viên, bên cạnh sinh hoạt cố định ở một tổ chức cơ sở của Đoàn được khuyến khích định kỳ tham gia hoạt động của Đoàn và có trách nhiệm cụ thể với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

  Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện, đồng thời xác định giải pháp rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, coi trọng rèn luyện cả về nhận thức và hành động. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đoàn viên, thống nhất sử dụng thẻ đoàn viên trong việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn và trong các hoạt động mang tính tổ chức của Đoàn.

  2) Nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở

  Tổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng cơ sở của Đoàn, nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của Đoàn, nơi rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên và là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, chất lượng hoạt động Đoàn, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên ở cơ sở. Đoàn chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh" với các tiêu chí thích hợp cho từng khu vực. 

  Giải pháp cơ bản trước hết cần tập trung là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở, gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên trong chi đoàn, vấn đề bức xúc của thanh niên ở địa bàn dân cư, vấn đề bức xúc của cộng đồng, đơn vị. Phát huy vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; khắc phục tình trạng hành chính hóa, sinh hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn.

  Thường xuyên nghiên cứu điều chỉnh và phát triển tổ chức Đoàn phù hợp với cơ chế quản lý mới, phấn đấu ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động thanh niên hoặc tác động, ảnh hưởng của tổ chức Đoàn. Xây dựng tổ chức Đoàn trong các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô chi đoàn, phấn đấu chi đoàn có từ 10 đoàn viên trở lên. Phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

  3) Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay

  Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay là quá trình tạo dựng đội ngũ cán bộ trẻ, giỏi, thực sự là những người bạn, có khả năng hướng dẫn, tổ chức hoạt động thanh thiếu niên, tư vấn cho thanh niên và đối thoại với thanh niên.

  Trong nhiệm kỳ, Đoàn thực hiện tốt các quy trình trong công tác cán bộ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa  VIII về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, chú trọng đồng bộ các khâu từ quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quản lý, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Đoàn phối hợp với cấp ủy cấp dưới thực hiện việc luân chuyển thường xuyên cán bộ trong hệ thống Đoàn.

  Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn với yêu cầu chung nhất là: tôn trọng thanh niên; sát thanh niên và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự "miệng nói, tay làm, óc nghĩ, chân đi, mắt thấy, tai nghe". Phong cách làm việc của cán bộ Đoàn phải vừa phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, vừa đáp ứng được các yêu cầu chỉ đạo và phối hợp liên ngành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

  Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, theo đó, phân cấp mạnh trong đào tạo cán bộ; chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, quản lý; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đào tạo cán bộ gắn với quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng cán bộ.

  Củng cố các trung tâm, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, phấn đấu đưa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vào hệ thống các trường đào tạo ở trình độ đại học và trên đại học, là cơ quan nghiên cứu hàng đầu về thanh niên và công tác thanh niên. 

  4) Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị

  Tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị thể hiện vai trò và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn trong thanh niên và trong xã hội, là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp bộ Đoàn. 

  Phát triển mạnh tổ chức Hội LHTN Việt Nam, coi đó là trách nhiệm của mỗi cấp bộ Đoàn, là bộ phận không tách rời của công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tăng cường chỉ đạo công tác Hội, phân công những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt phụ trách công tác Hội; hướng dẫn và khuyến khích các hình thức tập hợp thanh niên trong Hội LHTN Việt Nam (Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Hội Trí thức trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ v.v.); phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết thanh niên và tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đoàn.

  Củng cố và phát triển Hội Sinh viên Việt Nam trong các trường học; phát huy vai trò của tổ chức Hội Sinh viên trong tập hợp, giáo dục sinh viên, tạo nguồn phát triển Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Nghiên cứu thí điểm việc phát triển Hội học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các trường nghề; tổ chức rộng khắp các hoạt động thi đua, tình nguyện, tạo môi trường cho các em học sinh rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên.

  Tăng cường công tác thanh niên tôn giáo, dân tộc, tổ chức các loại hình tập hợp thanh niên thích hợp trong các vùng tôn giáo, dân tộc. Đoàn cấp tỉnh, huyện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thanh niên dân tộc, tôn giáo, kiện toàn Ban Mặt trận Thanh niên cấp tỉnh, xây dựng đội ngũ cốt cán của Đoàn trong các vùng tôn giáo, dân tộc từ những cán bộ, đoàn viên ưu tú và những đảng viên trẻ.

  Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần, kiên trì vận động chủ doanh nghiệp và thanh niên, xây dựng cốt cán, tùy theo điều kiện cụ thể để lập tổ chức Hội hoặc Đoàn; tổ chức các hoạt động thanh niên thông qua tổ chức Công đoàn, Hội doanh nghiệp trẻ và trên địa bàn, nơi thanh niên sinh sống sau giờ làm việc.

  Đoàn cấp tỉnh, huyện cần tăng cường chỉ đạo, tập trung đầu tư cán bộ, bộ máy và nguồn lực vật chất cho mặt công tác quan trọng này. Coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đặc biệt là du học sinh; chủ động phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị cho thanh niên trước khi đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài; tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài với trong nước.

  5) Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội vững mạnh

  Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm lo xây dựng Đội vững mạnh là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đoàn viên và cấp bộ Đoàn; là xây dựng tổ chức Đoàn trước một bước. Trong nhiệm kỳ 2007-2012, Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trang bị kỹ năng công tác Đội cho cán bộ Đoàn và đoàn viên; củng cố Hội đồng Đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội; phát triển hệ thống các thiết chế phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn phân công những cán bộ giỏi phụ trách công tác Đội, đồng thời phát triển đội ngũ cộng tác viên chăm lo công tác thiếu nhi.

  Triển khai thực hiện tốt chương trình "Rèn luyện phụ trách Đội", chương trình "Rèn luyện đội viên"; nâng cao chất lượng hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh; công tác đội viên trưởng thành; công tác nhi đồng; công tác Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư theo phương châm: ở đâu có trẻ em, ở đó có hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

  6) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn, phục vụ công tác chỉ đạo, củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ lãnh đạo các cấp của Đoàn; đặt trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của từng chủ trương do cấp bộ Đoàn các cấp ban hành; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

  7) Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân

  Coi đây là vinh dự, trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn. Trong 5 năm tới, Đoàn đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; trực tiếp bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cho Đảng; rèn luyện đảng viên trẻ. Tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy Đảng và đảng viên; tạo nguồn cán bộ cung cấp cho Đảng.

  Trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân, Đoàn tập trung vận động đoàn viên, thanh niên "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", gương mẫu thực hiện Luật Thanh niên, chính sách, luật pháp của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách, luật pháp của Nhà nước; tham mưu xây dựng chính sách, nhất là chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các cấp chính quyền; bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các cấp chính quyền.

  Trong việc tham gia xây dựng các đoàn thể nhân dân, Đoàn tập trung vận động đoàn viên là thành viên của các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong công tác thanh niên, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các đoàn thể.

  X - Đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của Đoàn. 

  1) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp của Đoàn từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức bộ máy chuyên trách đảm bảo tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, tránh chồng chéo; trong chỉ đạo tăng cường tính chủ động, khuyến khích sự sáng tạo của cấp tỉnh, đề cao tính chỉ đạo vĩ mô và tham mưu chiến lược của cấp Trung ương. Xây dựng Ban Chấp hành Đoàn các cấp vững mạnh, thực sự là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; cơ quan tham mưu, giúp việc của các cấp ủy Đảng về công tác thanh niên.

  2) Đổi mới triệt để việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp bộ Đoàn, kiên trì phương châm tập trung cho cơ sở, hướng đến thanh niên, từng bước khắc phục tình trạng ban hành nhiều chủ trương, hoặc chủ trương chồng chéo, chủ trương không sát thực với yêu cầu của thực tiễn.

  Các chủ trương do cấp bộ Đoàn khóa trước ban hành nếu còn phù hợp thì tiếp tục bổ sung và tổ chức thực hiện. Cấp bộ Đoàn chỉ ban hành chủ trương mới nhằm giải quyết những vấn đề mới nảy sinh hoặc vấn đề bức xúc đặt ra ở cơ sở; kiên quyết khắc phục hành chính hóa, quan liêu, phô trương hình thức trong Đoàn. 

  3) Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống Đoàn, từng bước tin học hóa trong công tác thông tin, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác và thống nhất, đồng thời không ngừng đổi mới công tác thi đua của Đoàn, xác định các tiêu chí cụ thể, thiết thực để đánh giá thi đua hằng năm.

  Rà soát để bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, đảm bảo khen đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh thiếu nhi.

  4) Tiếp tục tổ chức trong toàn Đoàn "Tháng Thanh niên" hằng năm, là tháng cao điểm tuổi trẻ cả nước thi đua học tập, lao động sáng tạo; tháng cao điểm tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tháng cao điểm xã hội cùng hành động chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên.

  5) Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh đạo công tác thanh niên; mở rộng mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền, các đoàn thể trong công tác thanh niên; coi trọng phối hợp với gia đình trong chăm lo giáo dục thanh thiếu nhi, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

  XI - Một số chương trình, dự án và chỉ tiêu cụ thể

  1) Một số chương trình, dự án

  1.1 Chương trình "Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông". Bên cạnh việc vận động và tổ chức cho thanh niên thực hiện pháp luật an toàn giao thông, Đoàn chủ động đăng ký với Chính phủ triển khai đề án tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm thiểu vi phạm trật tự an toàn giao thông, thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra.

  1.2 Thực hiện đề án hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên giai đoạn 2007 - 2012, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 50%.

  1.3 Tổ chức hành trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", góp phần nuôi dưỡng hoài bão, lý tưởng sống cho thanh thiếu nhi. Trong giai đoạn 2007-2012, toàn Đoàn tổ chức cho các nhà hoạt động xã hội có uy tín, các anh hùng, các nhà khoa học, các nhà giáo, các doanh nhân tiêu biểu, các nhà hoạch định chính sách tham gia đối thoại, tư vấn, hỗ trợ thanh thiếu nhi trong xác định mục tiêu, lý tưởng sống, xây dựng hòai bão, ước mơ sống đúng đắn.

  1.4 Xây dựng mới 1.000 điểm truy cập internet và phổ cập kiến thức công nghệ thông tin cho thanh niên nông thôn.

  1.5 Chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Sẽ lựa chọn những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khả thi của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng, hoạt động thanh thiếu nhi để hỗ trợ hoàn thiện và triển khai trong thực tế.

  1.6 Chương trình "Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo", góp phần hỗ trợ, động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu vực biên giới, hải đảo, nhất là các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

  2) Một số chỉ tiêu cụ thể

  2.1- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2007- 2012 cả nước có 7,5 triệu đoàn viên. Giới thiệu cho Đảng 1 triệu đoàn viên ưu tú.

  2.2- 100% tỉnh, thành phố và một số ngành có tổ chức Hội/CLB doanh nghiệp trẻ; 50% doanh nghiệp là hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ xây dựng được tổ chức Đoàn/Hội.

  2.3- Tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3 triệu đoàn viên, thanh niên, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên.

  2.4- Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình "Vì đàn em thân yêu" trong năm; mỗi chi đoàn có ít nhất một việc làm dành cho trẻ em trong tháng. 

  ***

  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX là Đại hội đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ Việt Nam được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX kêu gọi toàn thể thanh thiếu nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Nhận xét tin NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN, TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP, XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN, TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP, XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN, TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP, XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thanh Niên Việt Nam của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - THANH NIÊN VIỆT NAM