Tóm tắt Dự thảo “Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh”

Thứ ba, 03 Tháng năm 2005, 15:50 GMT+7
 • I. Giới thiệu

  Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004. Luật Cạnh tranh sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2005. Để đảm bao thực thi hiệu quả Luật Cạnh tranh, Chính phủ đã giao cho Bộ Thương mại chủ trì soạn thảo các nghị định hướng dẫn thi hành.

  Trong đó, Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh là một văn bản rất quan trọng và hiện đang được Bộ Thương mại chủ trì tiến hành soạn thảo.

  Để Nghị định có thể đi vào được cuộc sống, phản ánh đúng tình hình thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp, Bộ Thương mại trân trọng kính mời các cơ quan, doanh nghiệp và bạn đọc có quan tâm tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo.

  II. Bố cục và nội dung chính của Dự thảo Nghị định

  A. Bố cục

  Dự thảo Nghị định bao gồm 55 điều và 5 chương được bố cục như sau:

  Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10)

  Chương II. Hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, hình thức và mức độ xử lý (từ Điều 11 đến Điều 37)

  Chương III. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (từ Điều 38 đến Điều 48)

  Chương IV. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm (từ Điều 49 đến Điều 53)

  Chương V. Điều khoản thi hành (từ Điều 54 đến Điều 55)

  B. Nội dung chính

  1. Về Chương I. Những quy định chung

  Chương I quy định những vấn đề chung của Nghị định, bao gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc, hình thức xử lý, căn cứ xác định mức độ xử lý, thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

  2. Về Chương II. Hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, hình thức và mức độ xử lý

  Chương II liệt kê các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh và quy định các hình thức và mức xử lý cụ thể tương ứng.

  Các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh bao gồm 5 nhóm sau đây:

  - Nhóm 1: Các hành vi vi phạm các quy định về thoả thuận hạn chế cạnh tranh

  - Nhóm 2: Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền

  - Nhóm 3: Các hành vi vi phạm các quy định về tập trung kinh tế

  - Nhóm 4: Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

  - Nhóm 5: Các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác

  a. Đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh (Nhóm 1, 2 và 3)

  Dự thảo Nghị định đã chia thành hai khung phạt:

  - Khung 1: Phạt tiền đến 7% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Đây là khung phạt cơ bản áp dụng đối với đa số các trường hợp.

  - Khung 2: Phạt tiền từ 7% đến 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Khung phạt tăng nặng này áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt như hàng hoá, dịch vụ liên quan là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi và các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; doanh nghiệp vi phạm có vai trò tổ chức, lôi kéo các doanh nghiệp khác tham gia vào thoả thuận hạn chế cạnh tranh; doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị  trường có thị phần trên thị trường liên quan từ 50% trở lên; hay trường hợp doanh nghiệp nhận sáp nhập chèn ép buộc doanh nghiệp bị sáp nhập phải sáp nhập...

  Riêng nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, khung 2 sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp đầu tiên trong nhóm thực hiện hành vi vi phạm và doanh nghiệp có thị phần trên thị trường liên quan lớn nhất trong nhóm khi thực hiện các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm.

  Các doanh nghiệp có vị trí độc quyền sẽ bị xử phạt ở một khung duy nhất là tối đa 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm nếu thực hiện một trong 8 hành vi lạm dụng vị trí độc quyền.

  Hành vi tập trung kinh tế vi phạm Điều 20 và 24 của Luật Cạnh tranh về nghĩa vụ phải thông báo cho Cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tập trung kinh tế sẽ bị xử phạt ở mức từ 1% đến 3% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm.


  Ngoài việc bị phạt tiền, các doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm; buộc cơ cấu lại doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường; buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh liên quan; buộc tách các doanh nghiệp đã tham gia hợp nhất, sáp nhập; buộc bán lại phần tài sản đã mua...

  b. Đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh (Nhóm 4)

  Nhóm hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn, xâm phạm bí mật kinh doanh, ép buộc trong kinh doanh, gièm pha doanh nghiệp khác, gây rối hoạt động kinh doanh sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Nếu vi phạm trong một số trường hợp tăng nặng như vi phạm có tổ chức sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

  Nhóm hành vi quảng cáo, khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, phân biệt đối xử của hiệp hội sẽ bị xử phạt từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Nếu vi phạm trong một số trường hợp tăng nặng như tái phạm, quy mô quảng cáo, khuyến mại rộng hơn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì sẽ bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

  Các hành vi bán hàng đa cấp bất chính sẽ bị xử phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng. Nếu vi phạm trên quy mô từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, người tiêu dùng thì sẽ bị xử phạt ở mức từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

  Các doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, buộc cải chính công khai.

  c. Đối với các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác

  Các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác như vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin, cản trở điều tra cũng sẽ bị xử lý theo các mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền ở mức thấp (từ 200.000 đồng đến 10.000.000 đồng).

  Hành vi thực hiện thoả thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế trước khi có quyết định cho hưởng miễn trừ của Thủ tướng Chính phủ hoặc của Bộ trưởng Bộ Thương mại sẽ bị xử phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nhưng không vượt quá 3% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

  3. Về Chương III. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

  Chương III đã cụ thể hoá thẩm quyền của Cơ quan quản lý cạnh tranh, Hội đồng cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh trong việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Các quy định về thẩm quyền còn bao gồm việc quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn hành chính của Thủ trưởng Cơ quan quản lý cạnh tranh và Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh.

  Thủ tục xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh được chia thành thủ tục xử lý vi phạm các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh và thủ tục xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh khác.

  III. Các vấn đề cần xin ý kiến

   Bộ Thương mại xin gợi ý một số vấn đề cần xin ý kiến của bạn đọc như sau:

  - Các căn cứ xác định mức xử lý cụ thể đối với các hành vi vi phạm (Điều 8)

  - Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng (Điều 9);

  - Các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (khoản 1 các Điều 11-37);

  - Các tình tiết tăng nặng định khung (khoản 2 các Điều 11-37);

  - Mức độ xử lý vi phạm cụ thể đối với các hành vi (Điều 11-37);

  - Thủ tục xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (Điều 42-48)

  TS

  Việt Báo
  Ý kiến bạn đọc

  Viết phản hồi

  Chủ đề liên quan: Tóm tắt Dự thảo “Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh”

  Nhận xét tin Tóm tắt Dự thảo “Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh”

  Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tóm tắt Dự thảo “Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tom tat Du thao Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tóm tắt Dự thảo “Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

  Bài viết mới:

  Các bài viết khác:

     TIẾP THEO >>
  VIỆT BÁO - KINH TẾ - TIN KINH TẾ